| SAMHÄLLE | 
Artiklar
Center for the Defense of Human Rights
http://www.humanrights-ir.org

A Brief Report on Human Rights Situation in Iran in January-February 2015
Center for the Defense of Human Rights
http://www.humanrights-ir.org
A Brief Report on Human Rights Situation in Iran in December-January 2014-15
Center for the Defense of Human Rights
http://www.humanrights-ir.org

Report on Iran’s Human Rights Situation Oktober- November 2014
Center for the Defense of Human Rights
http://www.humanrights-ir.org
Report on Iran’s Human Rights Situation, 23 September to 22 October 2014

Center for the Defense of Human Rights
http://www.humanrights-ir.org

A Brief Report on Human Rights Situation in Iran in January-February 2015
image

In continuation of its monthly reports, the Defenders of Human Rights Center (DHRC), has reviewed the situation of human rights in Iran during the month of Bahman 1393 [January-February 2015].

Tirdad Arshani

Shia-islam och de mänskliga rättigheterna (sista delen)
image

godtyckliga och grymma straff

Vi har i de tidigare avsnitten i denna artikelserie visat de stora skillnaderna mellan principerna gällande de mänskliga rättigheterna och den shiaislamiska sharialagen angående jämställdhet mellan man och kvinna och mellan muslim och icke muslim samt angående slaveri och åsikts- och yttrandefrihet. Vi har också konstaterat att det inte föreligger några betydliga skillnader mellan shiaislam och den andra stora grenen av islam, sunniislam, på de här områdena. Detta gäller även de frågor som vi kortfattat behandlar i det här avsnittet.
Tre frågor är viktiga att nämna när det gäller straff: godtycke, grymma straff och tortyr.
De traditionella shia- islamiska lagarna tillåter alla tre

Center for the Defense of Human Rights
http://www.humanrights-ir.org

A Brief Report on Human Rights Situation in Iran in December-January 2014-15
image

In continuation of its monthly reports, the Defenders of Human Rights Center (DHRC), has reviewed the situation of human rights in Iran during the month of Dey 1393 [December-January 2014-15]

Tirdad Arshani

Shia-islam och de mänskliga rättigheterna
4- Slaveri
image

Avsnitt 4: slaveri

Syftet med denna serie artiklar har varit att jämföra shia-islamiska rättsregler med regler och principer som uttryckts om de mänskliga rättigheterna i internationella deklarationer, bl.a. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Som det påpekats i de tidigare avsnitten finns det ingen principiell skillnad mellan shia-islam och sunni-islam på de flesta människorättsområdena.
I de tidigare avsnitten beskrevs shia-islamiska regler angående jämställdhet, icke-muslimers rättigheter och yttrande-och åsiktsfrihet. På dessa områden och några andra har inga egentliga officiella revideringsförsök gjorts av representanter för de muslimska länderna och samfunden. Men när det gäller frågan om slaveri finns det ett förändringsbeslut från 1980-talet som fattades i Kairo av representanterna för Islamiska konferensen, en organisation bestående av de muslimska länderna. I en deklaration som kallas för Kairodeklarationen fastslås att slaveriet är förkastligt, att människorna föds fria och ingen människa har rätt att förslava och äga någon annan människa.

Slavoj Žižek, Slovenian philosopher/NewStatesman

On the Charlie Hebdo massacre
image

How fragile the belief of an Islamist must be if he feels threatened by a stupid caricature in a weekly satirical newspaper.

Now, when we are all in a state of shock after the killing spree in the Charlie Hebdo offices, it is the right moment to gather the courage to think.

Tirdad Arshani

Shia-Islam och de mänskliga rättigheterna
avsnitt 3

Minimal yttrande- och åsiktsfrihet
Som vi nämnde i de tidigare avsnitten bygger rättighetsreglerna i den tolvimamitiska Shia-islamiska riktningen på sharialagarna som man menar är samlade i Koranen, profetens och de tolv imamernas uttalanden och beskrivningarna av profetens och de tolv imamernas handlingar.

Tirdad Arshani

Brott och straff i Islamiska republiken Iran
image

En översikt

I Islamiska republiken Iran är brotten indelade i två stora kategorier: Den första kategorin innehåller brott mot s.k. Guds rätt och den andra är brott mot samhällets rätt. De brott som betraktas som brott mot Guds rätt beskrivs som brott vars straff föreskrivits i Guds lag, alltså i Koranen och profetens göranden och låtanden (sunna). När det gäller dessa brott kan domarna inte döma straff på annat sätt än vad den islamiska lagen föreskriver.

Brott mot samhällets rätt är brott som har mänskliga sakägare. Dessa är av två slag: de brott som baseras på bestämmelserna i islamisk lag (sharia) och de brott som inte direkt reglerats i sharia.

Center for the Defense of Human Rights
http://www.humanrights-ir.org

Report on Iran’s Human Rights Situation Oktober- November 2014
image

In continuation of its monthly reports, the Defenders of Human Rights Center (DHRC), has reviewed the situation of human rights in Iran during the month of Aban 1393 [Oktober - November 2014].

Nyheter  |  RSS  | 
©persiran.se