ANTECKNING OM BEDÖMNING AV OPARTISKHET I MEDIEVERKSAMHET

Taher Sadigh


persiran.se | Mon, 16.05.2011, 12:18

Inom public service-företag är diskussioner om journalistisk opartiskhet vanligt förekommande. En del av problematiken berör hur man ska kontrollera att informationsförmedlingen är opartisk. Jag ska bara ta upp en begränsad fråga i detta sammanhang och inte gå in närmare på vissa rätt besvärliga frågor som kännetecknar begreppet opartiskhet. Jag ska heller inte gå in på vilka förutsättningar som måste råda för att opartisk i informationsförmedling skall kunna utövas.

När det gäller frågan om bedömning av opartiskhet tror jag att man ibland tar för lätt på det åt båda hållen. Man ”fäller” eller ”friar” utan att tänka på att detta problem inte är så lätt att handskas med och ofta kräver att man har ett helhetsperspektiv. Det här är naturligtvis en grundläggande fråga för journalister i public service media, och de flesta som arbetar inom dessa medier brukar få utförlig information om vad opartiskhet innebär. Sveriges Radio och TV har i sina programregler avsnitt som innehåller bestämmelser vilka reglerar dessa aspekter av den journalistiska verksamheten. Dessa regler är dock allmänt hållna och kräver en hel del preciseringar och förklaringar för att de skall vara till praktisk nytta i journalistiskt arbete.

Det finns åtskilligt att säga om den här frågeställningen. Vad jag framför allt vill understryka i detta inlägg är två viktiga saker som jag tror att man måste tänka på när man bedömer opartiskhet och som ibland förbises:
1- Man måste vara försiktig när man bedömer ett enstaka program eller inslag. Det är viktigt att beakta hur ämnet har behandlats tidigare och hur det eventuellt kommer att framställas senare. Detta tar Granskningsnämnden för Radio och TV och Programsekretariatet på Sveriges Radio hänsyn till när de yttrar sig om dessa frågor.
2- Man får inte överdriva opartiskhetskravet när det gäller de intervjuade och andra medverkande. Detta kan hämma belysningen av den fråga som behandlas och därmed inskränka den vidsträckta yttrande- och informationsfrihet som enligt sändningstillståndet skall råda. /se Granskningsnämndens yttrande nedan/
I sändningstillståndet för Sveriges Radio som kan betraktas som ett avtal mellan staten och Sveriges radio formuleras kravet på opartiskhet och saklighet som följande:

§ 7

Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i ljudradion.

Sveriges radios programregler vidareutvecklar detta krav på följande sätt:

Kravet på opartiskhet innebär att olika åsikter skall komma fram i programmen och att varje ämne skall behandlas så mångsidigt som möjligt. Det behöver inte alltid ske i varje enskilt program men kravet måste uppfyllas över tiden. I den löpande nyhetsförmedlingen t.ex. är det naturligt att olika åsikter och uppgifter inte kan balanseras i varje enskilt inslag. Även ett enstaka program eller inslag som sänds under samma återkommande programrubrik kan vara ensidigt under förutsättning att helhetsbilden blir opartisk när lyssnaren har tagit del av alla delar.

Nedan följer Granskningsnämndens principiella inställning i denna fråga (utdrag ur ett beslut 2002-10-30)

…Programverksamheten skall bedrivas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att det skall råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet… Kraven på opartiskhet och saklighet tillämpas enligt Granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i programmen kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Däremot kan dessa krav, med hänsyn till den vidsträckta yttrandefriheten, ställas betydligt lägre i fråga om intervjuade, debattdeltagare och andra s.k. tillfälliga medverkande…
Av betydelse är också att… stimulera till debatt, att kommentera och belysa händelser och skeenden samt att granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna. Dessa skyldigheter innebär enligt Granskningsnämndens praxis att program eller inslag kan ha kritisk infallsvinkel utan att därför strida mot kravet på opartiskhet.


Bookmark and Share