آمار بیکاری در سوئد

تیرداد ارشانی


persiran.se | Tue, 12.04.2011, 11:14


بنابر آمار انتشار یافته بیکاری در سوئد در ژانویه‌ی سال جاری میلادی نسبت به ژانویه‌ی سال ٢٠١٠ اندکی کاهش یافت. این در حالی است که تقریباً در تمام دوره‌ی نیم سال دوم سال ٢٠١٠، بیکاری پس از دورانی که پیوسته در حال افزایش بود، رقم ثابتی را نشان می‌داد.
در ژانویه‌ی سال ٢٠١١ شمار افراد بیکار ٤٠٧٧٠٠ یا هشت و دو‌‌ دهم درصد نیروی کار بود که نسبت به دوره‌ی مشابه در سال گذشته ٤٤٠٠٠ تن کاهش نشان می‌دهد. ٣٤ در صد این بیکاران یعنی ١٤٠٢٠٠ تن دانش آموزان و دانشجویان تمام وقت اما جویای کار بودند.
٣٢در صد بیکاران را افراد گرفتار بیکاری دراز مدت تشکیل می‌دهند یعنی افرادی که بیش از ٦ ماه بیکار بوده‌اند. شمار این افراد ١٢١٦٠٠ تن گزارش شده است. این رقم نیز نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می‌دهد. در میان افراد گرفتار بیکاری درازمدّت ، ٧٥٠٠٠ تن یک سال یا بیشتر بیکار بوده‌اند. یادآور شویم که بیکاری دراز مدت از سال ٢٠٠٨ میلادی، در پی بحران اقتصادی جهانی به سرعت افزایش یافت و از ٢٦ درصد نیروی کار به ٣٢ در صد نیروی کار رسید.
بنا به گزارش مرکز آمار سوئد SCB بیکاری گروه‌های سنّی در فوریه‌ی سال جاری میلادی به قرار زیر بود:


افراد ١٥ تا ٢٤ ساله ٢٤ درصد
افراد ٢٥ تا ٣٤ ساله ٧ درصد
افراد ٣٥ تا ٤٤ ساله ٦ درصد
افراد ٤٥ تا ٥٤ ساله ٤ درصد
افراد ٥٥ تا ٦٤ ساله ٥ درصدBookmark and Share